ACH IMPEX ZRT.

 

Az ACH IMPEX Zrt. Általános Szerződési Feltétele

 

A jelen Általános Szerződési Feltétel (a továbbiakban: „ÁSZF”) azokat a rendelkezéseket tartalmazza, amelyeket az ACH IMPEX Zrt.-vel kötött szállítási szerződésekre alkalmazni kell.

 

1.§ Fogalmak

A jelen ÁSZF alkalmazásában az alábbi fogalmak a következő jelentéssel bírnak:

 

(1)  Szállító – az ACH IMPEX Zrt. (székhelye: 2220 Vecsés, Új Ecseri út 2., önálló cégjegyzésre jogosult személyek: Wang Kaiyu és Wang Márta Katalin, ügyvezetők, adószám: 24946009-2-13, közösségi adószám: HU24946009, cégjegyzékszám: 13-10-041421).

(2)  Megrendelő – az a magánszemély, jogi személy vagy jogi személyiség nélküli gazdasági társaság, egyéb szervezet, aki, amely a Szállító által importált és/vagy forgalmazott termékek tulajdonjogának szállítási szerződésen keresztül történő megszerzésére ajánlatot tesz, illetve aki, vagy amely személy az Szállítótól az importált és/vagy forgalmazott termékek tulajdonjogának szállítási szerződés útján történő megszerzésére ajánlatot kap.

 (3) Szállítási szerződés – a Szállító és a Megrendelő között írásban megkötött szerződés, amely legalább a szállítás tárgyát, a szállított áru mennyiségét, a vételárat, a vételár megfizetésének és a szállítás módját és határidejét, valamint a jogügylet előrelátható költségeit tartalmazza. Szállító az árut mindig a megrendelést követő későbbi időpontban adja át a Megrendelő részére, a Megrendelő pedig a teljes vételárat csak az áru átvételét követően köteles megfizetni, illetve a szerződésben foglalt fizetési feltételek szerint.

 

2.§ A szállítási szerződés tárgya

 

(1) A szállítási szerződés tárgyát a szerződést megkötni kívánó fél ajánlata tartalmazza. Amennyiben az ajánlat címzettjének elfogadó nyilatkozata az ajánlat tartalmától eltér, úgy azt új ajánlatnak kell tekinteni, amelyet az ajánlattevőnek külön el kell fogadnia.

 

3.§ A szállítási szerződés létrejötte

 

(1) A Megrendelő a Szállítónak adhat le írásos megrendelést: emailben, ACH webáruházon át, vagy a Szállító képviseletében eljáró területi képviselőn / üzletkötőn keresztül írásban, e-mail-ben.  A megrendelésben fel kell tüntetni a megvásárolni kívánt áru megnevezését, mennyiségét, az áru egységárát, a teljesítési és/vagy szállítási határidőt. A fentieken túlmenően a Megrendelő köteles megadni a telefonszámát, e-mail címét, illetve a kapcsolattartásra kijelölt személy nevét és elérhetőségeit. Megrendelő a megrendelés elküldésével egyben kifejezetten elismeri, hogy a felek között a jelen ÁSZF alapján jön létre szállítási szerződés oly módon, hogy a Szállító a jelen ÁSZF-ben meghatározott tartalommal tesz ajánlatot a Megrendelőnek a szállítási szerződés megkötésére.

 (2) Megrendelő írásos formában, azaz e-mailben értesíti Szállítót a megrendelt termékekről.

 (3) A Megrendelő az első rendelés alkalmával 30 napnál nem régebbi hatályos cégkivonatának másolati példányát köteles csatolni.

A jelen bekezdésben megjelölt dokumentumok megküldésének elmulasztása esetén a megrendelés nem tekinthető hatályos jognyilatkozatnak.

(4) Szállító – amennyiben azt a Megrendelő külön kéri - a hatályosnak minősülő írásbeli megrendelés kézhezvételét követően a megrendelés tartalmának megfelelően kiállított szállítólevél egy példányának e-mail útján történő megküldésével igazolja vissza a megrendelést. Szállító megjelöli az áru mennyiségét, típusát, a fizetendő vételárat, a fizetési határidőt, valamint az áru átvételének helyét és időpontját.

 (4) A felek között a szállítási szerződés abban az időpontban jön létre, amikor az Szállító a Megrendelő jelen ÁSZF kifejezett elfogadásán alapuló írásbeli megrendelését kézhez veszi.

(5) Amennyiben a Megrendelő e-mail útján küldött írásbeli megrendelésében a jelen ÁSZF-ben foglalt bármely tartalmi elemtől eltér, úgy a megrendelése eltérő tartalmú ajánlati elfogadásnak minősül, amelyet a Szállítónak külön vissza kell igazolnia.

(6) Egészen addig az időpontig, amíg a feleknek a jelen ÁSZF-ben és a megrendelésben foglalt nyilatkozatainak tartalma eltér egymástól, a szállítási szerződés nem jön létre joghatályosan.

 

4.§ A szerződés teljesítésének helye és módja

 

(1) A Megrendelő – ellenkező értesítés hiányában – a megrendelés Szállító általi kézhezvételét követő 3. munkanapon köteles megjelenni és az árut átvenni, valamint saját költségén elszállítani. A Megrendelő a megrendelésben az áru átvételének napját és napszakát (idejét) köteles megjelölni.

(2) A Szállító minden munkanapon 8.00-16.00 óráig a saját központi telephelyén biztosítja a megrendelt áru közül azon árucikkek kiadását, melyek raktárkészleten vannak, amelyeket a fentiek szerint megrendeltek, és amely megrendelést a Szállító visszaigazolt. A Szállító a megrendelésben foglalt, külön írásban közölt kérés esetén tájékoztatást biztosít az összekészített árumennyiség méretéről (EUR paletták száma, súlya).

(3) A Szállító a Megrendelő részére az árut szállítólevél kíséretében adja át, amelyet Megrendelő aláírásával vesz át. Amennyiben az árut a Szállító tételesen adja ki, a Megrendelő köteles a felső áruátvételi soron aláírásával igazolni a tételes áruátvételt. A szállítólevélre fel kell vezetni az átadás (teljesítés) valós keltezését is.

(4) Raklapon átvett áruk esetén a Megrendelő köteles cserepalettát biztosítani (EUR paletta). Cserepaletta hiányában a Szállító választása szerint jogosult az áru kiadását megtagadni vagy az általa biztosított paletta értékéről a Megrendelő nevére számlát kiállítani.

(5) A Szállító saját maga vagy az általa megbízott fuvarozó útján csak a felek külön erre irányuló megállapodása alapján szállítja ki az árut a Megrendelő által megjelölt szállítási címre. Amennyiben az árut a Szállító a saját fuvareszközével vagy fuvarozó igénybevételével szállítja a Megrendelő által megjelölt szállítási címre, úgy a feleknek megállapodásának a szállítási/fuvarozási költségek viselésére is ki kell terjednie.

(6) A szállítás fentebb meghatározott módjától függetlenül a Szállító az árut csomagolva és mérlegelve adja át a Megrendelő részére. A csomagolt és mérlegelt árut a Megrendelő a Szállító vagy az általa megbízott fuvarozó jelenlétében bruttó súly és darabszám szerint köteles átvenni.

(7)  A Megrendelő – amennyiben az áru csomagolása és mennyisége ezt lehetővé teszi – már az átvétel időpontjában köteles az áru minőségi és mennyiségi ellenőrzését elvégezni. Minden egyéb esetben a minőség-ellenőrzés helye a Megrendelő telephelye. A Megrendelő legkésőbb az áru átvételét követő 3 (három) naptári napon belül köteles a mennyiségi és minőség-ellenőrzést megkezdeni és befejezni.

 (8) A Megrendelő a minőség-ellenőrzés során észlelt hibákat és mennyiségi eltéréseket köteles a szavatossági igényének egyidejű megjelölése mellett haladéktalanul és írásban a Szállító részére – fuvarozó közreműködésével történő szállítás esetén – a fuvarozóval közölni a fuvarozó által aláírt jegyzőkönyv felvételével. A fuvarozóval szemben fennálló igényérvényesítési lehetőségek elmulasztása esetén a Megrendelő nem követelheti a Szállítótól azoknak a károknak a megtérítését, amelyek a fuvarozóval szemben érvényesíthetőek lettek volna.

 (9) A minőség-ellenőrzésre, valamint az ezzel összefüggő szavatossági igények, továbbá a fuvarozóval szemben jogérvényesítésre nyitva álló határidők elmulasztása esetén a Megrendelő nem jogosult a Szállítóval szemben fennálló fizetési kötelezettségének teljesítését sem részben, sem egészben megtagadni.

(10) Az áru Megrendelő általi átvételével – Megrendelő által megbízott fuvarozó esetében a fuvarozó átvételével – a kárveszély a Megrendelőre re száll.

 

5.§ Dokumentáció, vételár, tulajdonjog átszállása

 

(1) A Szállító az áru átadásával egyidejűleg átad a Megrendelő részére minden olyan dokumentumot, amely az áru lényeges tulajdonságaira vonatkozó információt tartalmaz.

(2) A Megrendelő az áru vételárát, illetve a szállítási költségeket a felek külön megállapodása szerint előre készpénzben vagy a Szállító pénzforgalmi számlája javára kezdeményezett átutalással, a Szállító által meghatározott határidőn belül köteles kiegyenlíteni.

(3) Az áru vételárát, illetve a szállítási költségeket a Szállító A Megrendelőre szabottan, az előzetesen megküldött ajánlattételben szereplő árak, költségek szerint állapítja meg.

(4) A Szállító az árlistában feltüntetett árakat jogosult egyoldalúan módosítani különösen akkor, ha az áru gyártójával hatályos szerződésben teljesítésre meghatározott pénznem és a Magyar Forint árfolyama hátrányosan változik vagy az áru importját és szállítását terhelő költségek módosulnak. Amennyiben az árak és költségek a Megrendelő írásbeli megrendelésének visszaigazolását követően változnak a Megrendelő hátrányára, úgy a Megrendelő a felárat és a többletköltségeket csak akkor köteles megfizetni a Szállító részére, ha ehhez írásban külön hozzájárult.

(5) Amennyiben a Megrendelő az áru vételárát nem az áru átvétele során egyenlíti ki készpénzben és egy összegben, úgy az áru tulajdonjoga mindaddig a Szállítónál marad, amíg a teljes vételár – fizetési késedelem esetén a késedelmi kamat is – maradéktalanul kiegyenlítésre nem kerül.

(6) A Megrendelő az áru vételárának maradéktalan kiegyenlítéséig az árut vásárolt készletként köteles a könyveiben feltüntetni.

(7) A Megrendelő a jelen ÁSZF elfogadásával hozzájárul ahhoz, hogy a Szállító vagy az általa megbízott fuvarozó az áru ellenértékének meg nem fizetése vagy részleges megfizetése esetén az árut vagy a meg nem fizetett vételárnak megfelelő árumennyiséget előzetes írásbeli értesítés alapján a Megrendelőtől ez utóbbi saját költségére visszaszállítsa vagy visszaszállíttassa. A Megrendelő a jelen ÁSZF elfogadásával kijelenti, hogy az áru teljes vagy részleges visszaszállítása esetén sem a Szállítóval, sem az általa megbízott fuvarozóval szemben nem kezdeményez birtokvédelmi eljárást és az áru visszaszállítását semmilyen egyéb módon nem akadályozza vagy nehezíti meg.

 

6.§ Visszáru

 

(1) A Szállító kizárólag indokolt esetben és csak a Megrendelő írásos visszáru-szállítólevelének átadásával együtt vesz át visszáruzni kívánt árut.

(2) A visszáru-szállítólevélnek tartalmaznia kell a Szállító saját cikkszámait, és a visszavételre váró árucikkek mennyiségét.

3) Hibás vagy hiányos visszáru jóváírására csak az áru átvételét követő 3 (három) hónapon belül kerülhet sor. A 3 (három) hónapnál régebben vásárolt árutételek visszáruja kizárt.

4) Leértékelt, Megrendelő által az átadás-átvétel időpontjában már ismerten hibás vagy hiányos, illetve leértékelt árut a Szállító nem vesz vissza.

 

7.§ Vételár és költségek esedékessége, számla kifogásolása, fizetési késedelem

 (1) Az áru vételárának és az áru átadás-átvételével felmerülő költségek esedékességére a feleknek a megrendelésben és visszaigazolásban foglalt vagy egyéb megállapodása irányadó. A Szállító a felek hivatkozott megállapodása alapján tünteti fel az esedékességi időpontot a számlában.

(2) A Megrendelő a Szállító számlájának igazolt kézhezvételét követő 3 (három) munkanapon belül köteles a számla tartalmát ellenőrizni. A határidő mulasztása esetén a Megrendelő nem jogosult a számlával vagy a Szállító teljesítésével szemben kifogással élni.

(3) A Megrendelő fizetési késedelme esetén a Szállítót késedelmi kamat illeti meg. A késedelmi kamat mértéke a késedelemmel érintett félévet megelőző utolsó naptári napon hatályos jegybanki alapkamat 12%-al (tizenkettő százalékkal) növelt összege. A Megrendelő a késedelem első napjától fogva jogosult a késedelmi kamatra, a késedelmi kamatkövetelésének érvényesítéséhez nem előfeltétel a Megrendelő részére kézbesített fizetési felszólítás.

 

8.§ Jogkövetkezmények fizetési késedelem és szerződésszegés esetén

 (1) A Megrendelő a jelen ÁSZF aláírásával tudomásul veszi, hogy a fizetési késedelme vagy a szerződésszegése miatt a Szállító oldalán felmerült költségeket, különösen, de nem kizárólagosan:

 

  • fizetési kötelezettség teljesítésének késedelme esetén a Szállító követelése behajtásával kapcsolatos költségei fedezetéül negyven eurónak megfelelő, a Magyar Nemzeti Bank - késedelem kezdőnapján érvényes - hivatalos deviza-középárfolyama alapján meghatározott forintösszegű behajtási költségátalány;
  • ügyvédi fizetési felszólítás ügyvédi- és postaköltsége;
  • szakértői, peren kívüli és peres eljárás díja, költsége és ügyvédi költsége;
  • áru visszaszállításának és tárolásának költsége;
  • áru továbbértékesítéséből eredő veszteség a Szállító oldalán;

 

a  felhívása alapján köteles haladéktalanul kiegyenlíteni.

(2) Amennyiben a Megrendelő az árut a visszaigazolásban feltüntetett időpontban nem veszi át a Szállítótól, úgy ez utóbbi az átvételre meghatározott naptári naptól számított maximum 30 naptári napig raktározza az árut a Megrendelő költségére és veszélyére. A raktározás költsége naptári naponként az át nem vett áru szerződéses értékének 0,5%-a. A 30 naptári napos raktározási idő eredménytelen elteltét követően a Szállító jogosult az át nem vett árut a Megrendelő költségére megsemmisíteni vagy a gyártó részére visszaszállíttatni.

(3) A Szállító a raktározás megkezdéséről vagy annak várható költségéről nem köteles előzetesen értesíteni a Megrendelőt és a költségek érvényesítésétől kizárólag a felek egyedi megállapodása alapján tekint el.

(4) Amennyiben a Megrendelő folyamatosan rendel árut a Szállítótól és a Megrendelőnek egy korábbi szerződésszerűen teljesített szállítási szerződésből eredő tartozása áll fenn, úgy a Szállító a választása szerint jogosult a tartozás maradéktalan kiegyenlítésig a későbbi megrendelés alapján a teljesítést megtagadni vagy raktározott áru esetében az áru kiadását megtagadni. Ezekben az esetekben a Megrendelő semmilyen jogcímen nem jogosult a Szállítóval szemben kártérítési igényt érvényesíteni.

(5) A Szállító írásos visszaigazolásának kézhezvételét követően a Megrendelő nem jogosult a szerződéstől elállni.

 (6) A Megrendelő ismételt fizetési késedelme esetén a Szállító a fentebb meghatározott jogkövetkezmények alkalmazásán túlmenően jogosult a felek között hatályos fizetési határidőt egyoldalúan módosítani vagy a Megrendelőt kizárólag készpénzes fizetés esetén kiszolgálni.

Szállító jogosult a Megrendelővel szemben fennálló, lejárt és esedékes követelését harmadik személyre engedményezni, illetve a követelés fennállásáról harmadik személynek felvilágosítást adni. Abban az esetben, ha a megrendelő gazdasági társaság fizetésképtelenné válik, a társaság vezető tisztségviselője, tagjai, valamint azon személy, aki e szerződést a társaság nevében eljárva megköti, jelen szerződés aláírásával felelősséget vállalnak arra, hogy, mint magánszemélyek a kiállított számla(k) ellenértékét a szállító írásbeli felszólítására kiegyenlítik. E tekintetben a felek fizetésképtelen helyzetnek tekintik azt is, amennyiben a megrendelő gazdasági társaság a kiállított számla(k) ellenértékét azok esedékességét követő 60 napon belül nem egyenlítette ki.

 

9.§ A beszámítás kizárása

 (1) A Megrendelő a Szállítóval szemben fennálló tartozásába nem jogosult beszámítani a Szállítóval szemben fennálló követeléseit.

 

10.§ A szállítási szerződés teljesítésének szabályai

 (1) A Szállító szavatolja, hogy a szállítási szerződések tárgyának forgalmazásához szükséges feltételekkel és hatósági engedélyekkel rendelkezik.

(2) A szállítási szerződéseket a hatályos jogszabályok és a jelen ASZF keretei között, lelkiismeretesen és az elérhető legmagasabb szakmai színvonalon teljesíti.

 

11.§ Írásbeliség

 (1) A szállítási szerződések, valamint a jelen ÁSZF módosítása – ide nem értve a kisebb összegű, azonnal teljesedésbe menő készpénzes ügyleteket - csak írásban érvényesek.

 

12.§ A szállítási szerződések tartama, szerződés megszűnése

 (1) A szállítási szerződések a Megrendelő írásos megrendelésének kézhezvételével, a 3.§ rendelkezéseinek figyelembevételével lépnek hatályba, és a felek eltérő rendelkezésének hiányában a szerződés kölcsönös teljesítéséig szólnak.

(2) A felek között létrejött szállítási szerződésben foglalt rendelkezések ismételt vagy súlyos megsértése esetén a feleket rendkívüli felmondási jog illeti meg.

(3) A Szállító az alábbiakat rendkívüli felmondásra okot adó körülménynek tekinti:

  • a Megrendelő a vételár, illetve a költségek kiegyenlítésével akár csak részben 15 naptári napot elérő vagy azt meghaladó késedelembe esik;
  • a Megrendelő a megrendelt áru átvételével rendszeresen késedelembe esik;

(4) A rendkívüli felmondás a szállítási szerződést azonnali hatállyal megszünteti.

(5) A szállítási szerződés minden előzetes szóbeli vagy írásbeli értesítés nélkül megszűnik, amennyiben a Megrendelővel szemben csőd-, felszámolási- vagy végelszámolási-, illetve törvényességi felügyeleti eljárás indul. Ezekben az esetekben a szállítási szerződés megszűnésének időpontja az eljárást elrendelő jogerős végzés közzétételének napja.

 

13.§ A részleges érvénytelenség elve, irányadó jog, bíróság hatásköre és illetékessége

 (1) Amennyiben a jelen ÁSZF vagy a szállítási szerződés egyes rendelkezései vagy rendelkezéseinek egyes részei hatálytalanok vagy végrehajthatatlanok lennének, vagy hatálytalanná vagy végrehajthatatlanná válnának, az ÁSZF és a szállítási szerződés egyéb részei hatályosak maradnak. Ilyen esetben (kiegészítő) értelmezés útján azok a vonatkozó szabályozások érvényesek, amelyek a lehető leginkább megfelelnek a hatálytalan vagy végrehajthatatlan szabályozás gazdasági céljának. Ha az értelmezés jogi okokból nem lehetséges, a felek kötelezik magukat, hogy a jelen szabályozás értelmében megfelelő kiegészítő megállapodást kötnek.

(2) Megfelelően érvényes a fenti bekezdésben rögzített szabályozás, ha a szállítási szerződés végrehajtásánál vagy értelmezésénél joghézag lenne.

(3) A jelen ÁSZF-ben, illetve a szállítási keretszerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V törvény rendelkezései irányadóak.

(4) A felek megállapodnak, hogy a jelen ÁSZF-ből, valamint a jelen ÁSZF alapján létrejövő szállítási szerződésből eredő bármely vitájukat illetve jogvitájukat elsősorban tárgyalásos úton kísérlik meg rendezni. Amennyiben ez nem vezetne eredményre, úgy hatáskörtől függően a Budaörsi Járásbíróság illetve a Budapest Környéki Törvényszék kizárólagos illetékességét kötik ki.

 

Vecsés,2021. április 1.


ACH IMPEX  Zrt.