ACH IMPEX ZRT.

Az ACH IMPEX Zrt. Általános Szerződési Feltétele

 

A jelen Általános Szerződési Feltétel (a továbbiakban: „ÁSZF”) azokat a rendelkezéseket tartalmazza, amelyeket az ACH IMPEX Zrt.-vel kötött adásvételi és szállítási szerződésekre alkalmazni kell.

 

 

1.§ Fogalmak

 

A jelen ÁSZF alkalmazásában az alábbi fogalmak a következő jelentéssel bírnak:

 

(1) Eladó/Szállító – az ACH IMPEX Zrt. (székhelye: 2220 Vecsés, Új Ecseri út 2., önálló cégjegyzésre jogosult személyek: Wang Kaiyu és Wang Márta Katalin, ügyvezetők, adószám: 24946009-2-13, közösségi adószám: HU24946009, cégjegyzékszám: 13-10-041421).

(2) Vevő/Megrendelő – az a magánszemély, jogi személy vagy jogi személyiség nélküli gazdasági társaság, egyéb szervezet, aki, amely az Eladó/Szállító által importált és/vagy forgalmazott termékek tulajdonjogának adásvételi vagy szállítási szerződésen keresztül történő megszerzésére ajánlatot tesz, illetve aki vagy amely személy az Eladótól/Szállítótól az importált és/vagy forgalmazott termékek tulajdonjogának szállítási vagy adásvételi szerződés útján történő megszerzésére ajánlatot kap. 
 

(3) Adásvételi szerződés – az Eladó és a Vevő között – a kisebb értékű, azonnali vásárlások kivételével – írásban megkötött szerződés, amely legalább az adásvétel tárgyát, mennyiségét, a vételárat, a vételár megfizetésének módját és a jogügylet előrelátható költségeit tartalmazza.

 

(4) Szállítási szerződés – a Szállító és a Megrendelő között írásban megkötött szerződés, amely legalább a szállítás tárgyát, a szállított áru mennyiségét, a vételárat, a vételár megfizetésének és a szállítás módját és határidejét, valamint a jogügylet előrelátható költségeit tartalmazza azzal, hogy a Szállító az árut mindig a megrendelést követő későbbi időpontban adja át a Megrendelő részére, a Megrendelő pedig a teljes vételárat csak az áru átvételét követően köteles megfizetni.

 

2.§ Az adásvételi vagy szállítási szerződés tárgya   

 

(1) Az adásvételi vagy szállítási szerződés tárgyát a szerződést megkötni kívánó fél ajánlata tartalmazza. Amennyiben az ajánlat címzettjének elfogadó nyilatkozata az ajánlat tartalmától eltér, úgy azt új ajánlatnak kell tekinteni, amelyet az ajánlattevőnek külön el kell fogadnia.

 

3.§ A szállítási és adásvételi szerződés létrejötte

 

(1) A Vevő/Megrendelő az Eladó/Szállító részére írásban telefaxon vagy e-mail-ben adhat megrendelést. A megrendelésben fel kell tüntetni a megvásárolni kívánt áru megnevezését, mennyiségét, színét és kért csomagolását, az áru egységárát, a teljesítési és/vagy szállítási határidőt, valamint fuvarozó igénybevétele esetén a fuvarozó cégnevét. A fentieken túlmenően a Vevő köteles megadni a telefonszámát, fax számát, illetve a kapcsolattartásra kijelölt személy nevét és elérhetőségeit. A Vevő/Megrendelő a megrendelés elküldésével egyben kifejezetten elismeri, hogy a felek között a jelen ÁSZF alapján jön létre szállítási vagy adásvételi szerződés oly módon, hogy az Eladó/Szállító a jelen ÁSZF-ben meghatározott tartalommal tesz ajánlatot a Vevőnek/Megrendelőnek a szállítási vagy adásvételi szerződés megkötésére.

 

(2) A Vevő/Megrendelő az írásbeli megrendelést cégszerűen és olvashatóan köteles aláírni.

 

(3) A Vevő/Megrendelő az első rendelés alkalmával a cégjegyzésre és képviseletre jogosult személy(ek) aláírási címpéldányainak, valamint a Vevő/Megrendelő 30 napnál nem régebbi hatályos cégkivonatának másolati példányát köteles csatolni.

 

A jelen bekezdésben megjelölt dokumentumok megküldésének elmulasztása esetén a megrendelés nem tekinthető hatályos jognyilatkozatnak.

 

(4) Az Eladó/Szállító – amennyiben azt a Vevő/Megrendelő külön kéri - a hatályosnak minősülő írásbeli megrendelés kézhezvételét követő legkésőbb 4 (négy) munkanapon belül a megrendelés tartalmának megfelelően kiállított szállítólevél egy példányának telefax útján történő megküldésével igazolja vissza a megrendelést. A telefax útján küldött visszaigazolásban az Eladó/Szállító megjelöli az áru átvételének helyét és időpontját, illetve a szállító nevét.

 

(5) A felek között a szállítási/adásvételi szerződés abban az időpontban jön létre, amikor az Eladó/Szállító a Vevő/Megrendelő jelen ÁSZF kifejezett elfogadásán alapuló írásbeli megrendelését kézhez veszi.

 

(6) Amennyiben a Vevő/Megrendelő a telefax vagy e-mail útján küldött írásbeli megrendelésében a jelen ÁSZF-ben foglalt bármely tartalmi elemtől eltér, úgy a megrendelése eltérő tartalmú ajánlati elfogadásnak minősül, amelyet az Eladónak/Szállítónak külön vissza kell igazolnia.

 

(7) Egészen addig az időpontig, amíg a feleknek a jelen ÁSZF-ben és a megrendelésben foglalt nyilatkozatainak tartalma eltér egymástól, a szállítási vagy adásvételi szerződés nem jön létre joghatályosan.

 

4.§ A szerződés teljesítésének helye és módja

 

(1) A Vevő/Megrendelő – ellenkező értesítés hiányában – a megrendelés Eladó/Szállító általi kézhezvételét követő 3. munkanapon köteles megjelenni és az árut átvenni, valamint saját költségén elszállítani. A Vevő/Megrendelő a megrendelésben az áru átvételének napját és napszakát (idejét) köteles megjelölni.

 

(2) Az Eladó/Szállító minden munkanapon 8.00-16.00 óráig a saját központi telephelyén biztosítja a megrendelt áru közül azon árucikkek kiadását, melyek raktárkészleten vannak, amelyeket a fentiek szerint megrendeltek és amely megrendelést az Eladó/Szállító visszaigazolt. Az Eladó a megrendelésben foglalt, külön írásban közölt kérés esetén információt biztosít az összekészített árumennyiség méretéről (EUR paletták száma, súlya).

(3) Az Eladó/Szállító a Megrendelő/Vevő részére az árut szállítólevél kíséretében adja át, amelyet Megrendelő aláírásával vesz át. Amennyiben az árut az Eladó/Szállító tételesen adja ki, a Megrendelő/Vevő köteles a felső áruátvételi soron aláírásával igazolni a tételes áruátvételt. A szállítólevélre fel kell vezetni az átadás (teljesítés) valós dátumát is.

(4) Raklapon átvett áruk esetén a Megrendelő/Vevő köteles cserepalettát biztosítani (EUR paletta). Cserepaletta hiányában az Eladó/Szállító választása szerint jogosult az áru kiadását megtagadni vagy az általa biztosított paletta értékéről a Megrendelő/Vevő nevére számlát kiállítani.

(5) Az Eladó/Szállító saját maga vagy az általa megbízott fuvarozó útján csak a felek külön erre irányuló megállapodása alapján szállítja ki az árut a Megrendelő/Vevő által megjelölt szállítási címre. Amennyiben az árut az Eladó/Szállító a saját fuvareszközével vagy fuvarozó igénybevételével szállítja a Megrendelő/Vevő által megjelölt szállítási címre, úgy a feleknek megállapodásának a szállítási/fuvarozási költségek viselésére is ki kell terjednie.

 

(6) A szállítás fentebb meghatározott módjától függetlenül az Eladó/Szállító az árut csomagolva és mérlegelve adja át a Megrendelő/Vevő részére. A csomagolt és mérlegelt árut a Megrendelő/Vevő az Eladó/Szállító vagy az általa megbízott fuvarozó jelenlétében bruttó súly és darabszám szerint köteles átvenni.

 

(7)  A Megrendelő/Vevő – amennyiben az áru csomagolása és mennyisége ezt lehetővé teszi – már az átvétel időpontjában köteles az áru minőségi ellenőrzését elvégezni. Minden egyéb esetben a minőség-ellenőrzés helye a Megrendelő/Vevő telephelye. A Ptk. 383.§ (3) bekezdésében foglalt rendelkezésektől eltérően a Megrendelő/Vevő legkésőbb az áru átvételét követő 3 (három) naptári napon belül köteles a minőség-ellenőrzést megkezdeni és befejezni.

 

(8) A Megrendelő/Vevő a minőség-ellenőrzés során észlelt minőségi hibákat köteles a szavatossági igényének egyidejű megjelölése mellett haladéktalanul és írásban az Eladó/Szállító részére – fuvarozó közreműködésével történő szállítás esetén – a fuvarozóval közölni. A fuvarozóval szemben fennálló igényérvényesítési lehetőségek elmulasztása esetén a Megrendelő/Vevő nem követelheti az Eladótól/Szállítótól azoknak a károknak a megtérítését, amelyek a fuvarozóval szemben érvényesíthetőek lettek volna.

 

(9) A minőség-ellenőrzésre, valamint az ezzel összefüggő szavatossági igények, továbbá a fuvarozóval szemben jogérvényesítésre nyitva álló határidők elmulasztása esetén a Megrendelő/Vevő nem jogosult az Eladóval/Szállítóval szemben fennálló fizetési kötelezettségének teljesítését sem részben, sem egészben megtagadni.

 

(10) Az áru Megrendelő/Vevő általi átvételével – Megrendelő/Vevő által megbízott fuvarozó esetében a fuvarozó átvételével – a kárveszély a Megrendelőre/Vevőre száll.

 

5.§ Dokumentáció, vételár, tulajdonjog átszállása

 

(1) Az Eladó/Szállító az áru átadásával egyidejűleg átad a Megrendelő/Vevő részére minden olyan dokumentumot, amely az áru lényeges tulajdonságaira vonatkozó információt tartalmaz.

 

(2) A Megrendelő/Vevő az áru vételárát, illetve a szállítási költségeket a felek külön megállapodása szerint előre készpénzben vagy az Eladó/Szállító pénzforgalmi számlája javára kezdeményezett átutalással, az Eladó/Szállító által meghatározott határidőn belül köteles kiegyenlíteni.

 

(3) Az áru vételárát, illetve a szállítási költségeket az Eladó/Szállító A Vevőre szabottan, az előzetesen megküldött ajánlattételben szereplő árak, költségek  szerint állapítja meg.

 

(4) Az Eladó/Szállító az árlistában feltüntetett árakat jogosult egyoldalúan módosítani különösen akkor, ha az áru gyártójával hatályos szerződésben teljesítésre meghatározott pénznem és a Magyar Forint árfolyama hátrányosan változik vagy az áru importját és szállítását terhelő költségek módosulnak. Amennyiben az árak és költségek a Megrendelő/Vevő írásbeli megrendelésének visszaigazolását követően változnak a Megrendelő/Vevő hátrányára, úgy a Megrendelő/Vevő a felárat és a többletköltségeket csak akkor köteles megfizetni az Eladó/Szállító részére, ha ehhez írásban külön hozzájárult.

 

(5) Amennyiben a Megrendelő/Vevő az áru vételárát nem az áru átvétele során egyenlíti ki készpénzben és egy összegben, úgy az áru tulajdonjoga mindaddig az Eladónál/Szállítónál marad, amíg a teljes vételár – fizetési késedelem esetén a késedelmi kamat is – maradéktalanul kiegyenlítésre nem kerül.

 

(6) A Megrendelő/Vevő az áru vételárának maradéktalan kiegyenlítéséig az árut vásárolt készletként köteles a könyveiben feltüntetni.

 

(7) A Megrendelő/Vevő a jelen ÁSZF elfogadásával hozzájárul ahhoz, hogy az Eladó/Szállító vagy az általa megbízott fuvarozó az áru ellenértékének meg nem fizetése vagy részleges megfizetése esetén az árut vagy a meg nem fizetett vételárnak megfelelő árumennyiséget előzetes írásbeli értesítés alapján a Megrendelőtől/Vevőtől ez utóbbi saját költségére visszaszállítsa vagy visszaszállíttassa. A Megrendelő/Vevő a jelen ÁSZF elfogadásával kijelenti, hogy az áru teljes vagy részleges visszaszállítása esetén sem az Eladóval/Szállítóval, sem az általa megbízott fuvarozóval szemben nem kezdeményez birtokvédelmi eljárást és az áru visszaszállítását semmilyen egyéb módon nem akadályozza vagy nehezíti meg.

 

6.§ Visszáru

 

(1) Az Eladó/Szállító kizárólag indokolt esetben és csak a Megrendelő/Vevő írásos visszáru-szállítólevelének átadásával együtt vesz át visszáruzni kívánt árut.

 

(2) A visszáru-szállítólevélnek tartalmaznia kell az Eladó/Szállító saját cikkszámait, és a visszavételre váró árucikkek mennyiségét.

 

(3) Hibás vagy hiányos visszáru jóváírására csak az áru átvételét követő 3 (három) hónapon belül kerülhet sor. A 3 (három) hónapnál régebben vásárolt árutételek visszáruja kizárt.

 

(4) Leértékelt, Megrendelő/Vevő által az átadás-átvétel időpontjában már ismerten hibás vagy hiányos árut az Eladó/Szállító nem vesz vissza.

 

(5) A Megrendelőnél/Vevőnél értékesítésre nem került termékek visszárujának megvalósulása a felek külön megegyezésének tárgyát képezi, és a következő formai követelmények teljesülése esetén lehetséges: a termékek (áruk, árucikkek) eredeti karton- és termékcsomagolással, és kizárólag az Eladó/Szállító magyar nyelvű termékcímkéivel rendelkeznek.

 

6.§ Vételár és költségek esedékessége, számla kifogásolása, fizetési késedelem

 

(1) Az áru vételárának és az áru átadás-átvételével felmerülő költségek esedékességére a feleknek a megrendelésben és visszaigazolásban foglalt vagy egyéb megállapodása irányadó. Az Eladó/Szállító a felek hivatkozott megállapodása alapján tünteti fel az esedékességi időpontot a számlában.

 

(2) A Megrendelő/Vevő az Eladó/Szállító számlájának igazolt kézhezvételét követő 3 (három) munkanapon belül köteles a számla tartalmát ellenőrizni. A határidő mulasztása esetén a Megrendelő/Vevő nem jogosult a számlával vagy az Eladó/Szállító teljesítésével szemben kifogással élni.

 

(3) A Megrendelő/Vevő fizetési késedelme esetén az Eladót/Szállítót késedelmi kamat illeti meg. A késedelmi kamat mértéke a késedelemmel érintett félévet megelőző utolsó naptári napon hatályos jegybanki alapkamat 12%-al (tizenkettő százalékkal) növelt összege. A Megrendelő/Vevő a késedelem első napjától fogva jogosult a késedelmi kamatra, a késedelmi kamatkövetelésének érvényesítéséhez nem előfeltétel a Megrendelő/Vevő részére kézbesített fizetési felszólítás.

 

7.§ Jogkövetkezmények fizetési késedelem és szerződésszegés esetén

 

(1) A Megrendelő/Vevő a jelen ÁSZF aláírásával tudomásul veszi, hogy a fizetési késedelme vagy a szerződésszegése miatt az Eladó/Szállító oldalán felmerült költségeket, különösen, de nem kizárólagosan:

 

-        fizetési felszólítás postaköltsége;

-        ügyvédi fizetési felszólítás ügyvédi- és postaköltsége;

-        szakértői, peren kívüli és peres eljárás díja, költsége és ügyvédi költsége;

-        áru visszaszállításának és tárolásának költsége;

-        áru továbbértékesítéséből eredő veszteség az Eladó/Szállító oldalán;

 

az Eladó/Szállító felhívása alapján köteles haladéktalanul kiegyenlíteni.

 

(2) Amennyiben a Megrendelő/Vevő az árut a visszaigazolásban feltüntetett időpontban nem veszi át az Eladótól/Szállítótól, úgy ez utóbbi az átvételre meghatározott naptári naptól számított maximum 30 naptári napig raktározza az árut a Megrendelő/Vevő költségére és veszélyére. A raktározás költsége naptári naponként az át nem vett áru szerződéses értékének 0,5%-a. A 30 naptári napos raktározási idő eredménytelen elteltét követően az Eladó/Szállító jogosult az át nem vett árut a Megrendelő/Vevő költségére megsemmisíteni vagy a gyártó részére visszaszállíttatni.

 

(3) Az Eladó/Szállító a raktározás megkezdéséről vagy annak várható költségéről nem köteles előzetesen értesíteni a Megrendelőt/Vevőt és a költségek érvényesítésétől kizárólag a felek egyedi megállapodása alapján tekint el.

 

(4) Amennyiben a Megrendelő/Vevő folyamatosan rendel árut az Eladótól/Szállítótól és a Megrendelőnek/Vevőnek egy korábbi szerződésszerűen teljesített adásvételi vagy szállítási szerződésből eredő tartozása áll fenn, úgy az Eladó/Szállító a választása szerint jogosult a tartozás maradéktalan kiegyenlítésig a későbbi megrendelés alapján a teljesítést megtagadni vagy raktározott áru esetében az áru kiadását megtagadni. Ezekben az esetekben a Megrendelő/Vevő semmilyen jogcímen nem jogosult az Eladóval/Szállítóval szemben kártérítési igényt érvényesíteni.

 

(5) Az Eladó/Szállító írásos visszaigazolásának kézhezvételét követően a Megrendelő/Vevő nem jogosult a szerződéstől elállni. A kézhezvételt a Megrendelő/Vevő által megadott fax számra sikeresen továbbított visszaigazolás vételi időpontja, e-mail esetében a megadott e-mail címre történő kézbesítés jelentésének időpontja igazolja függetlenül attól, hogy az e-mail-t a Megrendelő/Vevő számítógépén megjelenítették-e vagy sem.

 

(6) A Megrendelő/Vevő ismételt fizetési késedelme esetén az Eladó/Szállító a fentebb meghatározott jogkövetkezmények alkalmazásán túlmenően jogosult a felek között hatályos fizetési határidőt egyoldalúan módosítani vagy a Megrendelőt/Vevőt kizárólag készpénzes fizetés esetén kiszolgálni.

Szállító jogosult a Megrendelővel szemben fennálló, lejárt és esedékes követelését harmadik személyre engedményezni, illetve a követelés fennállásáról harmadik személynek felvilágosítást adni.Abban az esetben, ha a megrendelő gazdasági társaság fizetésképtelenné válik, a társaság vezető tisztségviselője, tagjai, valamint azon személy, aki e szerződést a társaság nevében eljárva megköti, jelen szerződés aláírásával felelősséget vállalnak arra, hogy, mint magánszemélyek a kiállított számla(k) ellenértékét a szállító írásbeli felszólítására kiegyenlítik. E tekintetben a felek fizetésképtelen helyzetnek tekintik azt is, amennyiben a megrendelő gazdasági társaság a kiállított számla(k) ellenértékét azok esedékességét követő 60 napon belül nem egyenlítette ki.

8.§ A beszámítás kizárása               
               

(1) A Megrendelő/Vevő az Eladóval/Szállítóval szemben fennálló tartozásába nem jogosult beszámítani az Eladóval/Szállítóval szemben fennálló követeléseit.           
 

9.§ Az adásvételi és szállítási szerződés teljesítésének szabályai     

 

(1) Az Eladó/Szállító szavatolja, hogy az adásvételi és szállítási szerződések tárgyának forgalmazásához szükséges feltételekkel és hatósági engedélyekkel rendelkezik.

 

(2) Az Eladó/Szállító az adásvételi és szállítási szerződéseket a hatályos jogszabályok és a jelen ASZF keretei között, lelkiismeretesen és az elérhető legmagasabb szakmai színvonalon teljesíti.

 

10.§ Írásbeliség   
               

(1) Az adásvételi és szállítási szerződések, valamint a jelen ÁSZF módosítása – ide nem értve a kisebb összegű, azonnal teljesedésbe menő készpénzes ügyleteket - csak írásban érvényesek. 
 

11.§ A szállítási és adásvételi szerződések tartama, szerződés megszűnése

 

(1) A szállítási és adásvételi szerződések a Megrendelő/Vevő írásos megrendelésének kézhezvételével, a 3.§ rendelkezéseinek figyelembevételével lépnek hatályba, és a felek eltérő rendelkezésének hiányában a szerződés kölcsönös teljesítéséig szólnak.

               

(2) A jelen ASZF-ben vagy a visszaigazolással létrejött eseti szállítási és adásvételi szerződésben foglalt rendelkezések ismételt vagy súlyos megsértése esetén a feleket rendkívüli felmondási jog illeti meg.

 

(3) Az Eladó/Szállító az alábbiakat rendkívüli felmondásra okot adó körülménynek tekinti:

 

-           a Megrendelő/Vevő a vételár, illetve a költségek kiegyenlítésével akár csak részben 15 naptári napot elérő vagy azt meghaladó késedelembe esik;

 

-           a Megrendelő/Vevő a megrendelt áru átvételével rendszeresen késedelembe esik;

 

(4) A rendkívüli felmondás a szállítási/adásvételi szerződést azonnali hatállyal megszünteti.

 

(5) A szállítási/adásvételi szerződés minden előzetes szóbeli vagy írásbeli értesítés nélkül megszűnik, amennyiben a Megrendelővel/Vevővel szemben csőd-, felszámolási- vagy végelszámolási-, illetve törvényességi felügyeleti eljárás indul. Ezekben az esetekben az adásvételi/szállítási szerződés megszűnésének időpontja az eljárást elrendelő jogerős végzés közzétételének napja.

 

12.§ A részleges érvénytelenség elve, irányadó jog, bíróság hatásköre és illetékessége           
 

(1) Amennyiben a jelen ASZF vagy a szállítási/adásvételi szerződés egyes rendelkezései vagy rendelkezéseinek egyes részei hatálytalanok vagy végrehajthatatlanok lennének, vagy hatálytalanná vagy végrehajthatatlanná válnának, az ASZF és a szállítási/adásvételi szerződés egyéb részei hatályosak maradnak. Ilyen esetben (kiegészítő) értelmezés útján azok a vonatkozó szabályozások érvényesek, amelyek a lehető leginkább megfelelnek a hatálytalan vagy végrehajthatatlan szabályozás gazdasági céljának. Ha az értelmezés jogi okokból nem lehetséges, a felek kötelezik magukat, hogy a jelen szabályozás értelmében megfelelő kiegészítő megállapodást kötnek.                
 

(2) Megfelelően érvényes a fenti bekezdésben rögzített szabályozás, ha a szállítási/adásvételi szerződés végrehajtásánál vagy értelmezésénél joghézag lenne.     

 

(3) A jelen ASZF-ben, illetve az ügyvédi megbízási szerződésben nem szabályozott kérdésekben az 1959. évi IV. tv. rendelkezései irányadóak.

 

(4) A felek megállapodnak, hogy a jelen ÁSZF-ből, valamint a jelen ÁSZF alapján létrejövő szállítási/adásvételi szerződésből eredő bármely vitájukat illetve jogvitájukat elsősorban tárgyalásos úton kísérelik meg rendezni. Amennyiben ez nem vezetne eredményre, úgy hatáskörtől függően a Budaörsi Városi Bíróság illetve a Pest Megyei Bíróság illetékességét kötik ki.

 

Vecsés, 2014. május 28.
ACH IMPEX  Zrt.